Доставени чрез речта доказателства при спорове

ekranna snimka 2023 11 30 123729

 

Тази статия се отнася до теория на споровете и е базирана на изводите, направени от Аристотел в „Реторика“.

Три вида са доказателствата, доставени чрез речта при спорове. Това са: доказателства, които се намират в характера на оратора, други са в способността на говорещия да доведе слушащия до известно настроение, а третите са в самата реч и годността й да доказва или да изглежда, че доказва.

Доказателства чрез характер

Думите трябва да се произнасят така, че да внушават доверие в говорещия. Тук идва на преден план въпросът за доверието. Хората гласуват доверие на почтените . Ако се колебаят как да възприемат думите на говорещия, се поражда колебание. Според Аристотел теоретиците на философията на споровете неправилно се отнасят към ролята на моралния облик на говорещия. Този облик допринася много за убедителността. „Характерът е почти най-главното доказателство“ при спорове. За да можем да си служим с тези доказателства, трябва да умеем да проникваме в характерите, в моралната същност на хората, с които водим спор.

Способност на говорещия да доведе слушащия до известно настроение

Ако думите доведат слушателите до афект, те са се превърнали в доказателства. Когато вземаме решение при даден спор не е едно и също дали в конкретния момент скърбим, или сме радостни, дали мразим, или обичаме. Въпросът за емоционалната страна на спора е с голямо значение. Познаването на чувствата – от какво и как се пораждат – накланя везните в спора.

Доказателства в самата реч и годността й да доказва или да изглежда, че доказва

Речта е убедителна и става доказателство, когато показва истината, която може да бъде действителна или привидна. Тя трябва да разглежда вероятностите по отношение на отделните детайли.

При доказателствата чрез действителни или привидни доводи трябва да се вземат предвид индукцията, силогизмът, както и привидният силогизъм. Примерът е индукция. При доказателствата чрез речта основни са примерите. Може да се позовем на много подобни примери, за да докажем, че и в нашия спор е така, което е индукция. Когато при наличието на известни на всеки факти се появява нов, който не е сходен с тях, се стига до заключение, което се определя като силогизъм. Терминът е въведен от Аристотел. Пример за силогизъм е схемата: 1 факт – Всички хора са смъртни.; 2 факт – Всички гърци са хора.; Извод: Всички гърци са хора. Разбира се, не от всички верни факти може да се състави силогизъм. Тук трябва частното да се разделя от общото. Ето два верни факти, от които не произлиза силогизъм: 1.Мъдрите са справедливи.; 2.Сократ е мъдър и справедлив.

Примерът е индукция, защото разглежда част към част, подобно към подобно. Двата случая трябва да принадлежат към един и същ род, но единият е по-познат от другия. Например: 1.Дионисий се стреми към тиранска власт, тъй като изисква лична стража. 2. По-рано със същия замисъл искал стража и Пизистрат, а като я получил, станал тиран. И двата случая водят до „общото правило, че този, който се стреми към тирания, изисква лична стража“.

Подобни статии