| |

Още един спор за справедливостта при разпределяне на социалните помощи в Белгия, в който участва България

ekranna snimka 2024 06 21 142942

Споровете за справедливостта при разпределяне на социалните помощи не са рядкост между държавите от ЕС, макар че правилата за социална сигурност и координация на системите са строго определени в случаите на преместване от една в друга страна от ЕС. На преден план е изведен принципът на равно третиране и недискриминация. Основно споровете и измамите обаче са свързани с друг един принцип – този на прехвърляемостта, според който, ако дадено лице има право на парично обезщетение в една страна, може да го получава дори ако живее в друга. Този принцип е залегнал в схемата за измама при пренасочване на социални помощи от Белгия към България.

Белгийската инспекция по труда прави пореден опит да се справи със схеми за социални помощи, които са пренасочвани към България, фокусирайки се върху щетите, нанесени на Брюксел, Антверпен и други белгийски градове. Щетите за бюджета на Белгия са в рамките на 1 до 2 млн. евро. Измамните схеми са осъществени чрез изплащане на обезщетения за безработица. Задържаните 17 заподозрени и техните банкови сметки отвеждат към България, а измамната схема включва кражби на самоличност.

По искане на Белгия са запорирани 105 банкови сметки и се очаква същото да стори и България като страна по случая. В търсенето на справедливост споровете за социални помощи имат и своята морална страна. Справедливостта лежи в основата на всяка правна норма. В „Реторика“ Аристотел посочва, че има неписани морални норми, които според него имат значение на всеобщ и признат от всички закон. Този закон запълва празнотата в писаните закони: „тъй като моралното, изглежда, е справедливо, а моралното е справедливо въпреки писания закон“. Морално ли е парите на белгийските данъкоплатци да влизат в частни български сметки, или да се превръщат в недвижими имоти на територията на България?

И писаните, и моралните закони отвеждат към въпроса: нуждае ли се от преразглеждане законодателството на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност?

Подобни статии