Спорове – за и против онлайн работата

ekranna snimka 2023 12 14 175725

 

Трудът от вкъщи е последица от икономическите промени в обществото днес. В тази статия разглеждаме споровете за плюсовете и минусите при онлайн работата. Приемаме тезата, че еднозначен отговор на спорните въпроси няма, защото и на входа, и на изхода на спора е конкретен човешки фактор.

„Познай себе си“ – това е основополагащо изискване за този, който започва труд от вкъщи. Собствената способност за работа зависи от това колко добре индивидът познава себе си. Илюзиите по отношение на собствената си личност стават патерици за тези, които са избрали онлайн работата.

Споровете относно ефективността на онлайн работата се свеждат до търсенето на предимства и недостатъци. Тук трябва да подчертаем, че самите понятия предимства и недостатъци са абстрактни и на практика това, което за един е предимство, е недостатък за друг. Така че човешкият фактор всъщност стои зад тези спорове. Еднозначно решение за тях не може да има. Всичко зависи от собствените усилия на индивида. Сигурността на неговия традиционен статус остава на заден план.

Аргументи в полза на онлайн работата

Плюсовете и минусите на работата от вкъщи имат икономически, психологически и нравствен аспект. Ето няколко аргумента, в които тези аспекти се преплитат:

Времето

Погледнат от птичи поглед, всеки етап от развитието на човешкия труд се състои в опита да се спести времето за извършване на дадена дейност. Още през 16 век градските часовници на Нюрнберг започнали да удрят на всеки четвърт час – в резултат на извода, че минутите са ценни. Днес осмислянето на времето като най-скъпо струващото води до отказа от извършване на безполезни занимания.

Онлайн работата налага новото отношение към времето на съвременния човек. Ясно е, че работата от домашния офис спестява време за пътуване до работно място. Можем да подарим това време на семейството си и да се възползваме от възможността за съчетаване на работа с пътувания.

Парите

Парите за транспорт до работното място са спестени от онлайн работата. Тъй като при работата от вкъщи не е необходимо да сме с официално облекло и да използваме различни аксесоари, се появява още един плюс при разпределението на финансите. Намаляват разходите за кафе и закуски, както и тези за автомобила. Има различни статистики, които изчисляват колко време от живота си човек загубва в трафика, на базата на разстоянието между дома и работното място. Всъщност всеки може да намери онлайн калкулатор за разстояние и да изчисли изгубеното време и пари. Намаляването на стреса е свързано и с това, че се спестява трафика от дома до работното място. Обикновено този трафик сам по себе си е източник на стрес.

Свободата

Онлайн работата предполага по-малко подчинение на външна власт, по-голяма свобода от външни авторитети и по-малко стрес. Това е позитивна свобода, в която индивидът се изявява като самостоятелна личност. Със собствената си реализация в работата той утвърждава собствения си Аз и дава активен израз на интелектуалния си потенциал („Защото Азът е дотолкова силен, доколкото е активен“. – Ерих Фром).

Аргументи против онлайн работата

Самодисциплината

Вече подчертахме, че предимствата за един са недостатъци за друг при онлайн работата. Една от причините е, че този вид труд изисква добра самодисциплина. За тези, които я имат, това е предимство. За другите, които имат нужда някой да им налага дисциплинираност, това е недостатък. Мотивацията за спазване на работния режим е индивидуална, зависи само и единствено от конкретния работещ човек. Колкото по-голяма е липсата на контрол, толкова по-голяма е необходимостта от самоконтрол. Зависимостта между контрола и самоконтрола е обратнопропорционална.

Кариерата

Стабилността и относителната сигурност на работното място при онлайн работата са подложени на преоценка. Механизмът на новия пазар на работна сила налага на индивида да полага повече усилия, за да бъде добър в работата си и да постигне кариерно развитие. Взаимоотношенията с потенциалните конкуренти придобиват характер на отчуждение.

Самоизолация

В „Бягство от свободата“ Е. Фром защитава тезата, че „съвременната свобода поставя личността в състояние на изолация и безсилие“. В този смисъл свободата да работиш вкъщи крие рискове от изолация, но и тук от значение е нагласата на отделния индивид. Взаимоотношенията с другите не са равнозначни на физически контакт. Онлайн работата също свързва човека със социален модел, който му създава чувство за общност.

В заключение – човешката индивидуализация е необратим процес, а онлайн работата е част от него. Чрез реализацията си в нея Азът още един път заявява своята уникалност.