|

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за авторското право е приет на първо четене

lock 6806514 1280

 

Директива 2019/790  и оправданията на България пред ЕС

Приключват оправданията на България пред ЕС за бавните законодателни промени по отношение на авторското право. Досега като причини за забавянето се сочат политическата обстановка в страната, кратките парламенти, пандемията от COVID–19. Известно е, че пред Съда на Европейския съюз България е страна по дело С-186/23. Предмет на спора е фактът, че страната не е адаптирала законодателството си относно авторското право и сродните му права с Директива 2019/790.

Приет е  законопроектът на МС

На първо четене е приет законопроектът на МС за изменение и допълнение на Закона за авторското право в България. Приемането му е необходимо във връзка с европейската Директива 2019/789, която изисква модернизиране и адаптиране към напредъка в технологиите, цифровия пазар, използването на защитено съдържание, създаването на по-добри условия на публичност и даване на възможност на творците да се възползват от дигитализацията. Създадено е и ново сродно право на издателите на публикации в пресата. Въвеждат се и правила за възнаграждение на авторите. С това се цели решаване на различни спорове. Известно е например, че България е сред последните места по отношение на събираемост на премии за ползване на музика и страната не обръща необходимото внимание на онлайн пиратството и правата върху интелектуалната собственост.

Подобни статии